Everglades International Exhibition 2012

"Got You"

Yu Pei Huang

Chang Hua County

Taiwan