Everglades International Exhibition 2012

"Capture"

Yu Pei Huang

Chang Hua County

Taiwan