Everglades International Exhibition 2012

"Elegant Dancers"

Yuriy Zilinskyy, PSA EID CPID NSP

Lubny, Poltavska Obl.

Ukraine